Categories
Digital Marketing

የፌስቡክ ተጠቃሚዎች ብዛት በኢትዮጲያ

በጃንዋሪ ወር 2020 ብቻ በኢትዮጵያ ውስጥ 5.8 ሚሊዮን የሚጠጉ ኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ፌስቡክን በንቃት ተጠቅመዋል። ከነሱም ውስጥ ግማሽ የሚያህሉት አዲስ አበባ ውስጥ ይገኛሉ። ከኢትዮጵያ ከተሞች የተወሰኑትን ወስደን ምን ያህል ተጠቃሚ እንዳለ፣ በማነጻጸር በባር ቻርት ሰርተን አቅርበነዋል። ግራፉ ላይ እንደምትመለከቱት አዲስ አበባ ወደ ሶስት ሚልዮን የሚጠጋ ተጠቃሚዎች ይገኙባታል፣ በአንጻሩ ሌሎች ከተሞቻችን ላይ ከሁለት መቶ ሃምሳ ሺ ተጠቃሚዎች […]